اعلام نماینده ورزشکاران و مربیان برای انتخابات فدراسیون ناشنوایانفراخوان شعار برتر کاروان ورزشی ناشنوایان
اعلام نماینده ورزشکاران و مربیان برای انتخابات فدراسیون ناشنوایان
فراخوان شعار برتر کاروان ورزشی ناشنوایان