زمان ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون ورزش های ناشنوایان مشخص شد. محمد رضا صدرائی کاشانی دبیر مجمع انتخابات فدراسیون ورزش های ناشنوایان شد .مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید فدراسیون ناشنوایان برگزار شد
اطلاعیه ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون ورزش های ناشنوایان
زمان ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون ورزش های ناشنوایان مشخص شد.
دبیر مجمع انتخابات فدراسیون ورزش های ناشنوایان منصوب شد .
محمد رضا صدرائی کاشانی دبیر مجمع انتخابات فدراسیون ورزش های ناشنوایان شد .
مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید فدراسیون ناشنوایان برگزار شد
برگزاری اولین جلسه تخصصی و فنی ستاد پارا - المپیاد
1397/8/20
ادامه مسابقات قهرمانی کشور فوتبال ناشنوایان در تهران
1397/8/20