نفرات برتر مسابقات تیراندازی ناشنوایان مشخص شدندهیأت البرز ، برترین هیأت ناشنوایان در سال 96 شد
در دو بخش تپانچه و تفنگ بادی ؛
نفرات برتر مسابقات تیراندازی ناشنوایان مشخص شدند
هیأت البرز ، برترین هیأت ناشنوایان در سال 96 شد