مردان ناشنوای ایران ، سوئیس را درهم کوبیدندپیروزی دلچسب تیم فوتسال بانوان ناشنوا برابر دانمارک
چهارمین دوره جام جهانی فوتسال ناشنوایان ؛
مردان ناشنوای ایران ، سوئیس را درهم کوبیدند
چهارمین دوره جام جهانی فوتسال ناشنوایان ؛
پیروزی دلچسب تیم فوتسال بانوان ناشنوا برابر دانمارک
چهارمین دوره جام جهانی فوتسال ناشنوایان ؛
1394/9/3
چهارمین دوره جام جهانی فوتسال ناشنوایان ؛
1394/9/3
چهارمین دوره جام جهانی فوتسال ناشنوایان ؛
1394/9/1
چهارمین دوره جام جهانی فوتسال ناشنوایان ؛
1394/9/1
چهارمین دوره جام جهانی فوتسال ناشنوایان ؛
1394/8/30
چهارمین دوره جام جهانی فوتسال ناشنوایان 2015 / تایلند
1394/8/29