کسب اولین مدال کاروان ورزشی ناشنوایان امام رضا (ع)افتتاحیه بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان در سامسون ترکیهمراسم بدرقه کاروان ورزشی ناشنوایان به المپیک 2017 برگزار شداردبیل به عنوان هیأت برتر ناشنوایان در سال 95 انتخاب شد
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
کسب اولین مدال کاروان ورزشی ناشنوایان امام رضا (ع)
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
افتتاحیه بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان در سامسون ترکیه
با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ؛
مراسم بدرقه کاروان ورزشی ناشنوایان به المپیک 2017 برگزار شد
اردبیل به عنوان هیأت برتر ناشنوایان در سال 95 انتخاب شد
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/4/30
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/4/29
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/4/29
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/4/29
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/4/29
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/4/29
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/4/29