تبریک رئیس فدراسیون ناشنوایان به دکتر حسن روحانی اعضای هیأت رئیسه فدراسیون  ناشنوایان منصوب شدند
تبریک رئیس فدراسیون ناشنوایان به دکتر حسن روحانی
با حکم وزیر ورزش و جوانان ؛
اعضای هیأت رئیسه فدراسیون ناشنوایان منصوب شدند