آینده روشن پیش روی ورزش بانوان ناشنوایان با مشارکت فعال استانهانشست نواب رئیس بانوان هیأت ها و انجمن های ناشنوایان برگزار شد
آینده روشن پیش روی ورزش بانوان ناشنوایان با مشارکت فعال استانها
به میزبانی بابلسر؛
نشست نواب رئیس بانوان هیأت ها و انجمن های ناشنوایان برگزار شد