برگزاری اولین جلسه ستاد مسابقات فوتبال ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان منصوب شدحمایت تمام قد فراکسیون از ورزش ناشنوایان/ پیگیر مطالبات ورزشکاران ناشنوا هستیمبرگزاری جلسه هیات رئیسه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با حضور دکتر صالحی امیری
انتخابی المپیک ناشنوایان 2022 برزیل ؛
برگزاری اولین جلسه ستاد مسابقات فوتبال ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه
سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان منصوب شد
رئیس فراکسیون ورزش در بازدید از فدراسیون ناشنوایان:
حمایت تمام قد فراکسیون از ورزش ناشنوایان/ پیگیر مطالبات ورزشکاران ناشنوا هستیم
برگزاری جلسه هیات رئیسه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با حضور دکتر صالحی امیری