آگهی مزایده نوبت دوم فدراسیون ورزش های ناشنوایان
آگهی مزایده نوبت دوم فدراسیون ورزش های ناشنوایان