استان آذربایجان شرقی در بحث ورزشهای ناشنوایان جزو دو سه استان برتر کشور استپیشنهاد راه‌اندازی مراکز آموزش ورزش ناشنوایان آسیا و جهان در  ایران
مهران تیشه گران :
استان آذربایجان شرقی در بحث ورزشهای ناشنوایان جزو دو سه استان برتر کشور است
سرپرست دبیری فدراسیون مطرح کرد :
پیشنهاد راه‌اندازی مراکز آموزش ورزش ناشنوایان آسیا و جهان در ایران