دکتر علیمرادی : برای قهرمانی در مسابقات قهرمانی جهان کشتی ناشنوایان به میدان می رویمجلسه ستاد برگزاری مسابقات کشتی ناشنوایان برگزار شدفراخوان جذب حامیان مالی (اسپانسر) در حوزه ورزش های ناشنوایان
دکتر علیمرادی : برای قهرمانی در مسابقات قهرمانی جهان کشتی ناشنوایان به میدان می رویم
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی ناشنوایان جهان / تهران ؛
جلسه ستاد برگزاری مسابقات کشتی ناشنوایان برگزار شد
فراخوان جذب حامیان مالی (اسپانسر) در حوزه ورزش های ناشنوایان