مراسم تجلیل از پیشکسوتان ناشنوا برگزار شدتاکید معاون بانوان بر پیگیری حقوق یکسان ناشنوایان برگزاری مجمع عمومی فدراسیون ناشنوایان در آکادمی ملی المپیک
مراسم تجلیل از پیشکسوتان ناشنوا برگزار شد
تاکید معاون بانوان بر پیگیری حقوق یکسان ناشنوایان
برگزاری مجمع عمومی فدراسیون ناشنوایان در آکادمی ملی المپیک