پیام نوروزی رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان تعویق مسابقات قهرمانی جهان کشتی و تنیس روی میز ناشنوایانمسابقات قهرمانی جهان جودو ناشنوایان به تعویق افتادلغو مسابقات و اردوی تیم های ملی ناشنوایان تا پایان سال 98 به دنبال اجرای قانون استخدام مدال‌آوران ناشنوا در ارگان‌های دولتی هستیم
پیام نوروزی رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان
تعویق مسابقات قهرمانی جهان کشتی و تنیس روی میز ناشنوایان
مسابقات قهرمانی جهان جودو ناشنوایان به تعویق افتاد
لغو مسابقات و اردوی تیم های ملی ناشنوایان تا پایان سال 98
رئیس فدراسیون ناشنوایان :
به دنبال اجرای قانون استخدام مدال‌آوران ناشنوا در ارگان‌های دولتی هستیم