اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
مهران تیشه گران رئیس فدراسیون 77568281 111
علی  دانشمند فرد سرپرست امور دبیری فدراسیون 77557715 114
مسعود  فراهانی طجر سرپرست امور نایب رئیسی آقایان 77557715 101
زهرا داودی نایب رئیس بانوان / رئیس کمیته داوران 77557715 123
فیروزه کوهگرد سرپرست خزانه داری 77557715 - 77567271 116
سید یوسف موسوی نسب مشاور در امور بین الملل 77557715 - 77557718 120
محمد علی محمدی مسئول حراست 77557715 105
سعید سلگی مسئول کمیته فنی و مسابقات 77557715 109
حسن سلگی مسئول امور اداری 77557715 118
دکتر سعید کاظمی سرپرست کمیته پزشکی
آزاد  یونسی مسئول حقوقی در کمیته انضباطی
احسان سلگی مسئول کمیته روابط عمومی 77557715 117

2