اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
مهران تیشه گران رئیس فدراسیون 77568281 111
حمید بنی تمیم دبیر فدراسیون 77557715 114
مسعود  فراهانی طجر نایب رئیس آقایان 77557715 101
زهرا داودی نایب رئیس بانوان / رئیس کمیته داوران 77557715 123
فیروزه کوهگرد سرپرست خزانه داری 77557715 - 77567271 116
سید یوسف موسوی نسب مشاور در امور بین الملل 77557715 - 77557718 120
محمد علی محمدی مسئول حراست 77557715 105
فیروز کاظمی فرد مشاور امور فنی 77557715 109
حسن سلگی مسئول امور اداری 77557715 118
دکتر سعید کاظمی سرپرست کمیته پزشکی
سید صلاح الدین  نقشبندی مسئول کمیته همگانی
آزاد  یونسی مسئول حقوقی در کمیته انضباطی

2