اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
سید مصطفی کریمی رئیس فدراسیون 77568281 111
مهران  تیشه گران دبیر فدراسیون 77557715 114
امید سعیدی نایب رئیس آقایان 77557715 101
زهرا داودی نایب رئیس بانوان / مسئول امور اداری / رئیس کمیته داوران 77557715 123
فرامرز  خاکبازیان خزانه دار 77557715 - 77567271 116
حسن سلگی رئیس کمیته روابط بین الملل 77557715-77557718 120
سعید سلگی مسئول کمیته فنی و مسابقات 77557715 109
مجتبی  طولابی مسئول کمیته آموزش و پژوهش و آمار / رئیس کمیته مربیان 77557715 108
دکتر سعید کاظمی سرپرست کمیته پزشکی
محمد علی محمدی مسئول حراست 77557715 105
آزاد  یونسی مسئول حقوقی در کمیته انضباطی
احسان سلگی مسئول کمیته روابط عمومی / مسئول انبار 77557715 106

2