معرفی دو ورزشکار ایران به عنوان نامزد بهترین ورزشکاران سال 2017 ناشنوایان جهانمسئله مهم ورزشکاران ناشنوا اشتغال و پرداخت متناسب جوائز به قهرمانانپایان رقابت های المپیک ناشنوایان و کسب جایگاه هفتم کاروان ورزشی امام رضا (ع) حسین تبرته فراهانی ، دومین حماسه ساز المپیک ناشنوایان  باخت اجباری برای گریز از حریف اسرائیلی / حرکت ارزشی کاراته کا ناشنوا
معرفی دو ورزشکار ایران به عنوان نامزد بهترین ورزشکاران سال 2017 ناشنوایان جهان
دومین المپیاد فرهنگی - ورزشی ناشنوایان (غدیر) - یزد ؛
مسئله مهم ورزشکاران ناشنوا اشتغال و پرداخت متناسب جوائز به قهرمانان
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
پایان رقابت های المپیک ناشنوایان و کسب جایگاه هفتم کاروان ورزشی امام رضا (ع)
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
حسین تبرته فراهانی ، دومین حماسه ساز المپیک ناشنوایان
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
باخت اجباری برای گریز از حریف اسرائیلی / حرکت ارزشی کاراته کا ناشنوا