دبیر و نایب رئیس آقایان فدراسیون ناشنوایان منصوب شدندنام کاروان ورزشی ناشنوایان در بازی های آسیایی مشخص شد + گزارش تصویریاولین جلسه دیدار با پرسنل فدراسیون ناشنوایان برگزار شدسرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان ؛
دبیر و نایب رئیس آقایان فدراسیون ناشنوایان منصوب شدند
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
نام کاروان ورزشی ناشنوایان در بازی های آسیایی مشخص شد + گزارش تصویری
با حضور سرپرست دبیری فدراسیون ؛
اولین جلسه دیدار با پرسنل فدراسیون ناشنوایان برگزار شد
با حکم رئیس فدراسیون ؛
سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان منصوب شد
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
1398/5/27
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
1398/5/26
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
1398/5/24
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
1398/5/23