حضور معاون وزیر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فدراسیون ورزش های ناشنوایان حفظ آمادگی ورزشکاران ناشنوا برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و المپیک 2021لغو کلیه مسابقات جهانی ناشنوایان تا پایان ۲۰۲۰از ظرفیت های قانونی برای حمایت از ورزش ناشنوایان باید بهره ببریم
حضور معاون وزیر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فدراسیون ورزش های ناشنوایان
طی بخشنامه ای به انجمن های ورزشی ابلاغ شد ؛
حفظ آمادگی ورزشکاران ناشنوا برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و المپیک 2021
لغو کلیه مسابقات جهانی ناشنوایان تا پایان ۲۰۲۰
معاون توسعه وررش قهرمانی در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزش های ناشنوایان :
از ظرفیت های قانونی برای حمایت از ورزش ناشنوایان باید بهره ببریم