1398/09/25 - 9:41
مسابقات کشتی آزاد / کرج
عکاس : آبتین علی نیا