سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان منصوب شدحمایت تمام قد فراکسیون از ورزش ناشنوایان/ پیگیر مطالبات ورزشکاران ناشنوا هستیمجلسه ستاد اجرایی مسابقات انتخابی المپیک ناشنوایان برگزار شدبازدید مسئولین فدراسیون ناشنوایان از امکانات ورزشی جزیره کیشامضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ورزش‌های ناشنوايان  و آستان قدس رضوی
سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان منصوب شد
رئیس فراکسیون ورزش در بازدید از فدراسیون ناشنوایان:
حمایت تمام قد فراکسیون از ورزش ناشنوایان/ پیگیر مطالبات ورزشکاران ناشنوا هستیم
جلسه ستاد اجرایی مسابقات انتخابی المپیک ناشنوایان برگزار شد
مسابقات انتخابی المپیک ناشنوایان ؛
بازدید مسئولین فدراسیون ناشنوایان از امکانات ورزشی جزیره کیش
امضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ورزش‌های ناشنوايان و آستان قدس رضوی