مدال طلا 
1- میلاد صادق زاده (وزن 60- کیلوگرم کاراته) 
2- کیوان رستم آبادی (وزن 57 کیلوگرم کشتی آزاد)
3- حسین نوری (وزن 65 کیلوگرم کشتی آزاد) 
4 - سجاد پیرآیقرچمن(پرتاب دیسک)
5-نسبیه شهبازی(وزن 67-کیلوگرم تکواندو)
 
مدال نقره  
1-ابوذر ربیع زاده (وزن 80 کیلوگرم کشتی فرنگی)
2-فاطمه اسفندیاری (10متر تپانچه تیراندازی)
3-حسین تبرته فراهانی (84+ کیلوگرم کاراته)
4-سارا ادریا (68- کیلوگرم کاراته)
5-هاشم یادگاری (دوی 100متر) 
6-کاتای تیمی بانوان (سمانه برجی – پروین یاره و ناهید امیری)
7-کمیته تیمی آقایان (محمدرضا هوشیار-محمد خدایار-سید احمد موسوی-کامران رضائی نژاد-میلاد صادق زاده-محمد شایان-حسین تبرته فراهانی)
8-حسین دریکوند (وزن 70 کیلوگرم کشتی آزاد) 
9-مونا شیری(وزن 68+کیلوگرم تکواندو )
 
مدال برنز 
1-مهرداد بداغی (وزن 60- کیلوگرم جودو) 
2-مهرداد صیدی (وزن 100- کیلوگرم جودو)
3-علیرضا دانشور (وزن 59 کیلوگرم کشتی فرنگی) 
4-اکبر صابری (وزن 98 کیلوگرم کشتی فرنگی) 
5-رسول دریانی (وزن 85 کیلوگرم کشتی فرنگی) 
6-هاشم بیابانی (وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی)
7-تیمی جودو (حسین اله کریمی-مسعود سفیدی-مهرداد صیدی-محمد آسیابی-علی دهقان-علی سلحشور-مسعود رستگار)
8-مژده مردانی (کاتای انفرادی کاراته) 
9-بهاره صفری (وزن 50- کیلوگرم کاراته) 
10-عاطفه بعیات (وزن 55- کیلوگرم کاراته) 
11-محمد خدایار (وزن 67- کیلوگرم کاراته)
12-بیتا جواهری (68+ کیلوگرم کاراته)
13-علیرضا رایجی (وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد)
14-مهدی بخشی (وزن 61 کیلوگرم کشتی آزاد)
15-محسن منوچهر (وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد)
16مریم خدابنده(تکواندو - پومسه انفرادی)
17-بهزاد امیری(وزن 68+کیلوگرم تکواندو)
18-فاطمه منتظری (وزن 49- کیلوگرم تکواندو)
19-محمد زعفرانی (وزن 80- کیلوگرم تکواندو)
20-مسعود رزاقی (وزن 80+ کیلوگرم تکواندو)