مراسم معارفه سرپرست امور نایب رئیسی آقایان فدراسیون ناشنوایان برگزار شدسرپرست دبیری و نایب رئیس آقایان فدراسیون ناشنوایان منصوب شدندتیشه‌گران: تلاش خواهم کرد ناشنوایان به حقشان برسند
مراسم معارفه سرپرست امور نایب رئیسی آقایان فدراسیون ناشنوایان برگزار شد
با حکم رئیس فدراسیون ؛
سرپرست دبیری و نایب رئیس آقایان فدراسیون ناشنوایان منصوب شدند
تیشه‌گران: تلاش خواهم کرد ناشنوایان به حقشان برسند