قهرمانی تیم تهران در دومین المپیاد ناشنوایانمسئله مهم ورزشکاران ناشنوا اشتغال و پرداخت متناسب جوائز به قهرمانانمشعل المپیاد ناشنوایان در یزد  روشن شد پایان رقابت های المپیک ناشنوایان و کسب جایگاه هفتم کاروان ورزشی امام رضا (ع) حسین تبرته فراهانی ، دومین حماسه ساز المپیک ناشنوایان
دومین دوره المپیاد فرهنگی – ورزشی ناشنوایان (غدیر) –یزد ؛
قهرمانی تیم تهران در دومین المپیاد ناشنوایان
دومین المپیاد فرهنگی - ورزشی ناشنوایان (غدیر) - یزد ؛
مسئله مهم ورزشکاران ناشنوا اشتغال و پرداخت متناسب جوائز به قهرمانان
دومین المپیاد فرهنگی - ورزشی ناشنوایان (غدیر) - یزد ؛
مشعل المپیاد ناشنوایان در یزد روشن شد
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
پایان رقابت های المپیک ناشنوایان و کسب جایگاه هفتم کاروان ورزشی امام رضا (ع)
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
حسین تبرته فراهانی ، دومین حماسه ساز المپیک ناشنوایان