قهرمانی شطرنج باز ناشنوای کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان لهستان مجمع عمومي ساليانه فدراسيون ناشنوایان برگزار شد+گزارش تصویریجایگاه سومی کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۱ برزیل / چهار پله صعود نسبت به المپیک ۲۰۱۷
قهرمانی شطرنج باز ناشنوای کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان لهستان
به ریاست دکتر شکوه فر؛
مجمع عمومي ساليانه فدراسيون ناشنوایان برگزار شد+گزارش تصویری
کاروان صدای ايران با شعار "موفقیت در سکوت"
جایگاه سومی کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۱ برزیل / چهار پله صعود نسبت به المپیک ۲۰۱۷